Železničná doprava

· Traťové zabezpečovacie zariadenia

· Staničné zabezpečovacie zariadenia

· Priecestné zabezpečovacie zariadenia

· Diaľkové zabezpečovacie zariadenia

· Vlečkové zabezpečovacie zariadenia

· Oznamovacie zariadenia

Automatizácia železničnej dopravy, a.s.

Cestná doprava a verejné osvetlenie

· Svetelné zariadenia križovatiek

· Verejné osvetlenie miest a obcí

· Svetelné zariadenia prechod pre peších

· Výstražné zariadenia ( blikače)

· Svetelné zariadenia detských dopravných ihrísk a autocvičísk

· Svetelná signalizácia na riadenie striedavej jednosmernej

premávky pri uzávierkach ciest a jazdných pruhov

· Svetelné zábrany pevné a mobilné

Telekomunikačné systémy

· Pobočkové telefónne zariadenia

· Prenosové systémy

· Rozhlasové zariadenia

· Rádiové zariadenia

· Informačné tabule a hodiny

Pokládky a prekládky káblových vedení

· Slaboprúdových a silnoprúdových káblov do 1kV

· Optických a diaľkových káblových vedení

· Miestnych telekomunikačných rozvodov vzdušných

        a podzemných s možnosťou vstupu do JTS pre oznamovacie

        a zabezpečovacie zariadenia

· Opravy a rekonštrukcie optických a metalických káblov

Projektovanie a inžiniering

Projekčné, konzultačné a poradenské práce zabezpečuje stredisko projektovania v Žiline v nasledovných oblastiach:

 

· Zabezpečovacej techniky

· Oznamovacej techniky

· Diaľkovej a miestnej kabelizácie

· Cestnej svetelnej signalizácie pre cestnú dopravu

· Elektrickej požiarnej signalizácie EPS a poplachových systémov narušenia PSN

www.azd.sk

 ©2007 AŽD, a.s.